دسامبرازسپيده دم تا غروب

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20
  20141201

  دسامبرازسپيده دم تا غروب

  پست  admin   « اگر زنده ماندن به قيمت  تن دردادن به پستي وگذ شتن از حيثيت و آبرو وپا ماندن بالاي عقايد سياسي باشد، مرگ صد بار به آن شرف دارد »  ببرک کارمل
  تاريخ بشريت مشحون از تلاش ها ومبارزه بخاطر بهتر زندگي کردن ، پيشرفت وتحرک است . در راستاي تحرکات مردمي وجنبش هاي توده يي، شخصيت ها ، متفکرين ، انديشمندان و پيشوايان سياسي برخاسته از ميان مردم ،مکتب هاي سياسي وجنبش هاي فکري را سمت وسو داده و در جهت مبارزه بخاطر آزادي ورهايي انسان از يوغ ستم واستثمار و تغير بنيادي جامعه نقش اساسي داشته اند که در طول تاريخ نام شان ماندگار وياد ايشان گرامي ميباشد. گراميداشت از سالگرد ها وسالروز هاي مهم ملي وبين المللي يا د آور جريانات ورويداد هاي عظيم تاريخي بوده است از آنجمله ماه دسامبر، بيان خاطرات فراموش نا شدني وقايع وحوادث سده بيستم در تاريخ معاصر کشور ما ميباشد .
  در ماه دسامبر به سنوات مختلف .
  1ــ تدويرگنگره موسس براي تاسيس ح د خ ا درنيمه روزاخيرماه .
  2ــ مرحله نوين رويداد ثور .
  3ــ وفات زنده ياد ببرک کارمل رهبر فقيد مردم افغانستان .
  4 ــ وفات زنده ياد محمود بريالي .
   در رابطه به تاسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان
  گفته ميشود که  ساعاتي قبل از اول جنوري 1965ميلادي مطابق به 11 جدي 1343 خورشيدي کنگره موسس در شهر کابل داير گرديد .  به اين مفهوم که
  ساعات قبل از سال نو ، يعني ساعات آخر سال کهنه ، زمان بحث به خاطر تاسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان را معين ميسازد .
  همچنان  بقول محترم سلطان علي کشتمند «کنگره موسس از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 2 بعد از نيمه شب داير گرديد . گرچه زمان آغاز جلسه بوقت افغانستان آخرين روز ماه دسامبر بود ولي زمان تصميم گيري ها وختم آن به نخستين ساعات پس از نيمه شب تاريخ اول جنوري مصادف ميگرديد وبا اين مناسبت همين تاريخ بحيث روز تا سيس حزب پذيرفته شد ». يعني از ساعت بعد نيمه روز، آخرين روز ماه دسامبر، تاساعت بعد نيمه شب ، سر آغاز ماه جنوري زمان تاسيس حزب را را نشان ميدهد.
  همچنان تاريخ 27 دسامبر1979 مصادف است به روز ششم ماه جدي 1358خورشيدي مرحله نوين رويداد ثور که بنام  تحول ششم جدي ياد ميشود.
  واما ماه دسامبر بمثابه ماه غمبار سياسي در تاريخ کشور ما يعني وفات دو شخصيت شناخته شده ملي وبين المللي واز مقامات رهبري جنبش چپ وترقي خواه افغانستان .  روز اول ماه دسامبر سال 1996ميلادي  در گذشت زنده ياد ببرک کارمل رهبر فرزانه حزب دموکراتيک خلق افغانستان وده سال بعد ، روز پنجم ماه دسامبرسال  2006 ميلادي مصادف است  به سالروزوفات همرزم صديق آن ، زنده نام محمود بريالي مبارز فرهيخته کشورما  که تاريخ همسفر شان وخورشيد همنظر شان .
  بدين مناسبت هژدهمين سالروز وفات زنده ياد ببرک کارمل ونهمين سالروز زنده نام محمود بريالي  را گرامي ميداريم .
  زنده ياد ببرک کارمل بيش از نيم قرن عمر پر بار خود را در راه خدمت به مردم ورهايي انسان زحمتکش وطن ما وقف نمود . مهر مردم وخدمت به مستضعفان افغانستان را به قيمت جان خريد و اين وديعه را تا پايان عمر با خود نگهداشت  .
  شخصيت والاي زنده ياد ببرک کارمل ملهم از عشق به انسان وانسانيت ، شور وطنپرستي ، اصول واخلاق مترقي وتفکر خلاق عدالت خواهي ومبارزه حق طلبانه در افغانستان ودرسطح جهان بود.
  از نظر سياسي شخصيت زنده ياد ببرک کارمل مبارز پر شور وخستگي نا پذير در راه عدالت ، مساوات وبرابري، مبارز سرسخت ضد استعمار وآمپرياليزم ، وبرعليه استثمار وستم طبقاتي ، مبارز سرشار از انديشه وآيده لوژي طبقه کارگر وساير زحمتکشان ، مظهر جهانبيني علمي وعشق بوطن ، انديشمند وخردمند اصولي وپيگر ، صاحب خلاقيت، شجاعت وخستگي نا پذيري ،ثبات فکري ،تحرک ، وفا داري ، فراخ نظري دور انديشي واقعبني ، داراي قدرت پيشبيني ،انقلابي پر شور وانترناسيوناليست آتشين بود .
  از نظر اجتماعي شخصيت صميمي ،متواضع ، مردم دوست ،خادم مستضعفان ،کارگران دهقانان کسبه کاران جوانان دردمند ودادخواه وساير لايه هاي اجتماعي ستمديده وزحمتکش بوده و آشتي نا پذيري با انواع ستم وستم طبقاتي .
  از نظر فرهنگي بمثابه يک  رهبر دانا ،خرد مند، شايستهء زعامت ورهبري ،تيوريسن قوي،مدبر صادق وسياست مدار برجسته داراي مناعت کلام وفصاحت بيان، داراي خلاقيت وابتکار ، سازمانده قوي وآموزگار بي بديل در تاريخ معاصر کشورما بود .
  زنده ياد ببرک کارمل خواهان حقوق مساوي زنان با مردان وطرفدار جدي اتحاد وهمبستگي اقوام ومليت هاي ساکن در کشور وخواستار رشد متوازن اجتماعي جامعه مرفه  ورفاه همگاني بود . زنده ياد ببرک کارمل در رابطه به دلايل کندي رشد جامعه چنين ميفرمود «عقب ماندگي افغانستان ،عدم موجوديت طبقه کار گر مجرب وآزموده شده در نبرد هاي طبقاتي ، بيسوادي تقريبا نود فيصد نفوس کشور وکمبود متخصصين وپر سونل ملکي » اين عوامل وديگر چالش هاي جدي مشکل عمده در تطبيق برنامه هاي کاري حزب ودولت جمهوري دموکراتيک افغانستان را تشکيل ميداد .زنده ياد ببرک کارمل تمام حيات پربار شان را وقف مبارزه در راه رهايي انسان زحمتکش نمود ند. او باشجاعت تمام در برابر بي عدالتي ها وانواع ستمگري ها مبارزه کرد. از زندان ،تبعيد وتهديد نهراسيد ومشتاقانه در راه منافع علياي کشور به پيش ميرفت .زنده ياد کارمل دوست صديق وفرزند کبير خلق افغانستان بود. با دشمنان تاريخي وسوگند خورده خلق هرگز سر آشتي نداشته و هميشه در کنار مردم ستمديده افغانستان قرار داشت .زنده ياد ببرک کارمل  براي حزبش رهبر توانا وبراي مردمش زعيم ملي ومهربان بود .
    زنده ياد ببرک کارمل کمک هاي موقت و محدود نظامي اتحاد شوروي را در مطابقت به مفاد منشور سازمان ملل متحد ويک ضرورت تاريخي براي دفع خطرات وقطع حملات از سوي خارج ومسبب مداخلات خارجي در کشورميدانست . بايد گفت که بنابر شواهد عيني تاريخي ومدارک مستند ورسمي ، اين کمک ها حدودا يکسال قبل از زمام داري زنده ياد ببرک کارمل و در زمان حکومت سلف آن ، از اتحاد شوروي وقت تقاضا گرديده بود .ولي زنده ياد ببرک کارمل در زمان زمامداري اش خواستار جدي عزيمت  قطعات نظامي شوروي وقت به کشور شان گرديده بود که دفاع مستقلانه براي اولين بار از زبان ببرک کارمل برآمده است وعودت وبازگشت قواي شوروي رابه وطن شان براي نخستين بار او مطرح ساخت .
  رفيق ببرک کارمل فقيد در دوران مبارزات سرسختانه ودشوار چه در زمان اپوزيسيون زمان سلطنت وسالهاي شصت وهفتاد منحيث يک مبارز قهرمان ويک رهبردانا  وچه در زمان حاکميت منحيث يک زعيم توانا ، حزب را از گزند روز گار برحذر ميداشت . مکتبي را که ببرک کارمل بنا نهاده بود ورهبري ميکرد شخصيت هاي مهم وبرآزنده ي از دامان آن ظهور کرد که نام ونشان آنها در تاريخ معاصر کشور ما جاودان است . يکي از آن شخصيت هاي برجسته تاريخ معاصرکشور ما ،  زنده نام محمود  بريالي  از رهروان صديق راه حزب د خ ا وادامه دهنده  راه کارمل  فقيد و کارمليزم بود .


   


   زنده ياد  محمود بريالي ازفرهيخته مردان تاريخ معا صر کشور ما واز  فعا لين کنگره  موسس ح د خ ا  است انديشمندي  که  تمام عمر پر بارش را درمکتب انسا نيت وانساندوستي درمبارزه بخا طر رفع رنجهاي بيکران  خلقها ي ستمديده  افغا نستان وقف  نمود ودر دشوار ترين شرايط سياسي ،کاروان مبارزه را بخاطر سعادت وخوشبختي انسان بسوي افق هاي تابنده رهنمون گرديد .زنده ياد محمود بريالي مشعل مبارزه را رسته از گزند توفانها ي مهيب وهولناک روشن نگهداشته ودر تشکل دوباره ح د خ ا تلاش خستگي نا پذير وجانبازانه نمود .البته جنبش ترقي خواهي کشور ما درداخل وخارج ازآن مديون کار خلاقانه اين فرهيخته مرد نستوه ميباشند.
  گراميداشت از سالروزوفات رهبران ، گراميداشت از آموزه هاي حياتي ونجاتبخش آنهاست که دروجود آثار وآموزه هاي خود زنده هستند وجاوداني . بنا بر آن در گذشت شخصيت ها وانديشمندان بزرگ پايان زندگي ايشان ني بلکه مرگ آنها تولد دوباره ايست که عمرشان را جاودانه ميسازد . .زيرا تحقق آرمانهاي والاي ابر مردان پاکيزه تاريخ ، خود بيانگر زندگي جاودانه آنهاست . گراميداشت از سالروز درگذشت رهبران از ما ميطلبد تا با عشق بي پايان وبا ايمان راسخ ومصمم تر از گذشته با عزم آهنين وبا پيگيري راه آنها ، آموزه هاي آنها ونصاياي شان را در عمل زنده مبارزه ، مشعل راه خود قرار داده وسر تعظيم به آن ها فرود آورده وعميق ترين  مرا تب احترام خود را بروان پاک آنها تقديم ميدارم.
  در حال حاضر او ضاع کشور ما متاسفانه بحراني ومردم در عذاب واضتراب بسر مي برند.اوضاع بد امني ونفاق بالانشينان ، اميد هاي مردم را به ياس ونا اميدي مبدل ميسازد .مداخلات خصمانه از سوي پاکستاني ها وتشديد حملات انتحاري روزانه جان ده ها هموطن ما را مي گيرد . مردم هردم شهيد افغانستان در شرايطي قرار دارند که يکطرف خون آتش بيداد ميکند از سوي ديگر، زوزرمندان تشنه به  قدرت وتيم هاي انتخاباتي برنده بر سر تقسيم قدرت چانه زني کرده و کابينه دو تيم رقيب انتخاباتي را که بنام حکومت وحدت ملي ياد ميکنند تا هنوز موفق به معرفي آن نگرديده اند .واين اوضاع شبيه خلاي قدرت را نشان ميدهد وهيچکس نيست تا مسوليت اين وضع بحراني را بدوش بگيرد . در چنين حال وهوا طوري بنظر ميرسد که هم سر پرستان مقامات وهم مردم به حال و آينده بي باور  واز سر نوشت بيخبر اند . شرايطي بوجود آمده حاکي از آنست که ملت در غم زنده ماندن ، زورمندان در فکر زندگي کردن وسود جويان با استفاده از شرايط موجود در تلاش زر اندوختن . پس کدام راهي براي مردم باقي مي ماند . به باور اين قلم يگانه راهي که سر نوشت مردم به آن بستگي دارد اتحاد وهمبستگي مردم است که با فرزندان صديق وطن اعم از ترقي خواهان عدالت پسند ، روشنفکران وطندوست ووارثان اصلي وخادمان حقيقي وقابل اعتماد اين مرز وبوم که براي صلح وعدالت وامنيت مبارزه ميکنند همه در يک صف واحد بسيج گرديده تا وطن را از حالت کنوني نجات داده و با استفاده از تجارب حياتي گذشته راه آينده را باز گشايي کنند چنانچه  آموزه هاي رهبران صديق مردم افغانستان وساير وطندوستان کشورهمچون چراغ راه آينده ، کاروان نجات وطن را بسوي خوشبختي وسعادت رهنمون خواهد شد .
   در اخير آناني که جان هاي شيرين خود را در راه سعادت خلق وطن فدا کرده اند روح شان شاد ، چراغ شان روشن ياد ونام شان گرامي باد .    
  رفتي و در ره توهزاران ديگر است
  گلشن در انتظار بها ران ديگر است
  آموزه  تو زند گيء  جاودان  توست
  مرگ تو هم تولد دوران ديگر است 

  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  avatar

  پست في الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 - 9:21  admin

  .

   اكنون الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:52 ميباشد