مسوولین فردا رهبران امروز اند

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20
  20160305

  مسوولین فردا رهبران امروز اند

  پست  admin
  مسوولین فردا رهبران امروز اند
   
  ماه جدی خاطرات نیک وبدی از زنده گی گذشتهٔ مان را تعریف میدارد که روزهای نیک آن را باسال نو ۲۰۱۶ عیسوی به همه رفقای عزیز ودوستان تبریک گفته سلامتی و طول عمر همهٔ  تان را آرزومندم   .


  مراسوزیست اندر دل ،اگرگویم زبان سوزد
  واگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد
   
  رفقا همسنگران ترقی خواه وطندوستان آزاده !
  بیایید بدون مقدمه و بدون هرگونه رمز وطنز باجملات  کاملاً ساده این بارعلنی درد دلها را تکرار نمایم ۰
   
  نشرات ورسانه های صوتی و تصویری ، خلاصه تکنالوژی مدرن امروز مطابق نرخ روز به حال و احوال وطن و وطندارما درفغان و گریان است وباگذشت هرساعت خطرات جدی وجدیتری وحشت راهوشدارمیدهند ، کس وکسانی هم وجودنداردکه این سیاهی شب ظلمانی را به روز روشن تغیرداده ریسمان بی انصافی و بی عدالتی را از حلقوم درحال مرگ مردم افغانستان به دور اندازد ۰‌اکثریت حاکمان نظام وحاکمیت فعلی افغانستان هم نسبت چسپاندن شصت و سپردن تعهد خدمتگذاری به آی اس آی پاکستان و مقام های که دست آنان را بعنوان برندهٔ انتخابات بلند نمود دهن پر آب بوده نه تنها صدای خودراکشیده نمی توانند بلکه درهمه فجایع شریک ومسوول اند ۰
   
  رهبری جنگ وترور،انفجار و انتحار ، تخریب واختطاف ، ویرانگری وچپاولگری علیه مردم وکشورما،ازابتدا تاکنون در انحصار آی اس آی وحامیان بین المللی وی بوده واین جنگ تحمیلی ومصیبت اعلام ناشده را برضدمردم افغانستان توسط جنگجویان اجیرشان ادامه میدهند،چون به عقب خودبازیگران بزرگ رادریک بازی بزرگ باهم دارند استراتیژی ملی ملت دردمند ماراهم درنظرنداشته مانند توپ فوتبال مرد و زن وپیروجوان را درزیرپاهای ناپاک وناجایز جنگسالآران و زورمندان وسیلهٔ بازی گردانیده اند ۰
   
  امروز نه تنها آگاهان بلکه افرادعادی جامعه ملامت وسلامت را بسیارخوب در قبال کشورشان شناخته ودرک کرده میتوانند، تنها کسانیکه نمیدانند و یامیدانند، مانند کبک سرخودرا زیربرف برده قشر آگاه ،متعهد و روشنفکران افغانستان است ،که در قدم نخست آگاهان ح د خ ا « وطن » دیروزاین بار شرم را بیشتربدوش میکشند،گرچه علت ومعلول حوادث گذشته را فرد فردکه با الفبای سیاست آشنا باشد میداند ودرک میکندکه درمسلهٔ افغانستان تنها ح د خ ا « وطن » وجامعهٔ افغانی نه ،بلکه درسطح منطقه وسطح جهان برنامه ریزی پروژه های استخباراتی درپروژه های بازی بزرگ شامل بوده است ۰
   
  هرگاه با اختصارگفته شود،برعلاوهٔ عوامل برجستهٔ دیگر، ما شاخهٔ دربدنهٔ درختی بزرگی بودیم که برای پاک نگهداشتن آب وهوای طبیعت کشت وغرس شده بود، اما مخالفین ضدپاکی وصفایی طبیعت با مصارف بسیارگزاف کمرتخریب وچپه کردن آن درخت رابسته بودند ۰۰۰ ما ،درآن درخت پهناوریک شاخهٔ بودیم ،که درشاخه بوری درخت بایدقطع وازبین میرفتیم که رفتیم ، اما ازآن شاخه برگهای پُرباری هم به روی زمین ریخته که عملاً محسوس است ویکی آن پیاده کردن ترمنالوژی درجامعه میباشدکه امروزنسل جوان، بدون داشتن نظام سیاسی رهبری شده ،با فرهنگ عالی آن را پیش می برند،اما بادرد ودریغ،این نسل بالنده بدون حضورعلنی رسالتمندان وآگاهان سیاسی ،مانندفرقهٔ بدون قوماندان فعالیت دارند، که بازهم رهبران ساختارهای تشکیلات جدیدوهمهٔ ماقرضدارصفوف ونسل جوان رهامانده وبصورت عموم مسوولیت اخلاقی رانزدمردم رهاکردهٔ خودداریم ،که بایدعذرخواهی وسر خم کردن به آنهارا،ملامتی نه ،بلکه سربلندی هریک مان حساب بداریم که چرا فردا راقربان دیروزکردیم وتا امروز هم این کمبودی وناتوانی را ادامه میدهیم ۰عزیزانم ،هرگاه برای خودفلسفهٔ فریب رانسازیم، دههٔ سقوط ودههٔ سکوت راهم نادیده گریم بعدی آن تا امروز چه کردیم ؟ مگر مراحل مختلف شرایط ائتلاف ووحدت مساعد نگردیدوخط کشی های ناموجهٔ شخصی وخودخواهی ها مانع آن نشد ؟ اگر آن واقعیت ها روی کاغذ آورده شود، قلم تحریررا شرم وجدانی به لرزه میآورد ۰
   
  ولی « ماهی راهروقت ازآب بگریدتازه است » همهٔ ما بویژه روسای تشکیلات جدید که « به صورت قطع هرگونه مسوولیت تاریخی منبعد بدوش آن ها خواهد بود »  حاصل ومزایای هرنوع پدیده های تلخ وشرین دیروز وامروز راچشیده ایم ، بیایید تابه حکم وجدان وجبران کمبودی وناتوانی های گذشته برای یکبار دیگر هم مزایای ايتيلاف ها ، اتحاد و وحدت عمل راهم امتحان نمایم ۰۰۰این هم روشن است که آوردن وحدت وايتلاف،کاربسیارمشکل وهم کاربسیارساده می باشد، هرگاه بدانیم مسلهٔ اساسی وبنیادی چه است ؟ داشتن ارادهٔ ملی چه است ؟ داشتن ارادهٔ قوی سیاسی آن هم باصداقت وجدان وداشتن ارادهٔ آهنین چه است ؟؟؟ در آنصورت آوردن وحدت وائتلاف خودسهل می گردد به شرط آنکه مانندبازيگران فوتبال ،هرکدام پيروزی خودرا دریک بازی جمع ودرمقابل باعريف، دريک توپ بدانيم،من به اين باور نيستم که گويند ماقربانی وطن شديم؛ نه خير، ماقربانی خودخواهی هايمان شده ايم ۰
  همه حزبی های ديروز وشامل تشکيلات جديد،خوب ميدانندکه مانع ائتلاف هاو وحدت برای يک جنبش دموکراتيک و۰۰۰فقط و فقط درشرايط فعلی برعلاوهٔ دايرکتران واجب الاحترام غيرمسوول عقب پرده،همين رهبران « روسای » احزاب جدا شده ازحزب ديروزاست که به خاطرمقام وچوکی يکديگر را نمی پذيرند ۰درغيرآن چه دليلی ميتوان قانع کننده باشد ؟ از۱۹۹۳ عيسوی تاکنون شاهد همه رويدادها هستيم که به جزفريب دادن با دلايل غيرحقيقی،هيچ منطقی برای قناعت رفقا وجود نداشته وندارد،چنانچه وحدت حقيقی ادغام تشکيلاتی دوحزب برادر را غيررسمی اعلام کرده رفقای وحدت خواه را نا اُميد وازهم جداساختند۰
   
  آنچه قابل دقت می باشد جبرتاريخ وحکم زمان است که هرحرکت ماراموردنقدوبر رسی قرارداده مکافات ومجازات وجدانی فردای مان را روشن خواهدساخت ۰نبايد انسان کُشی و شخصيت کُشی را به خاطرگرفتن مقام مورد استفاده قرار داد ۰ سال های اخيرروشن ساخت که هيچ گاهی دوطرف قضيه بدون درک همديگر،تحمل وشنيدن همديگرنتيجهٔ مثبت نگرفته پروسهٔ وحدت را تکميل نمی سازد، بلکه خودرا تجريد وجنبش صلح جويانه رابه چالش ميکشاند، ضرور نيست انتظار کشيم تا همه مجبور شوند عقب ما آيند ، بياييد ما عقب آنها رويم تا قطره قطره باران را به سيل خروشان مبدل گردانيم ۰مخالفت، نقد و انتقاد کردن حق هرانسان آزاده است ، اما جلسات ونشست های امروزی مان بين هم وجروبحث های مجازی ما، آن هم بخاطرحفظ چوکی ويا اشغال مقام مرجع قضاوت نه خواهدبود، بگذاريد تاريخ قضاوت نمايد ونسل های آينده مرجع قضاوت باشد۰بدون آنکه ازدرس های خوب گذشته برای آينده استفاده نماييم ،مصروف جنگ های بين هم شده فردای درحال انتظار راقربانی ديروزکرده ومی کنيم   ۰
  « پيشنهاد اکثريت رزمنده گان انساندوست به هريک از روسای محترم تشکيلات جديد اين است تارسالت شان را اداکرده ،خود و مارا ازاين عذاب وجدانی آزاد و آرام سازند» واين رفقای گرامی افتخارديروز ، ريس امروزومسؤول فردای مان در قدم نخست هريک :
   
  ۱ـ رفيق عبدالواحد فيضی ، ۲ـ رفيق عبدالله نايبی ، ۳ـ رفيق عبدالحی مالک ، ۴ـ رفيق محمد کبير ، ۵ـرفيق عبدالظهوررزمجو ، ۶ـ رفيق شيرمحمد بزرگر، ۷ـ رفيق خديداد بشرمل ، ۸ـرفيق انجينرنظرمحمد و رفقای مسؤول ديگری دراين پروسهٔ انسانی که بايد مانند شيرمردان دوران ساز تاريخ ديروز ، که ساختند و رفتند، اين حق مادروطن را بايد ادا نمايند ۰آيندهٔ ما بسته گی به کارهای امروزما دارد، هريک شماعزيزان ده ها بارازمن بهترراه نزديک شدن ونزديک ساختن وآوردن ائتلاف ووحدت راخوبترمی دانيد، اما زمان ثابت ساخته آوردن ائتلاف واتحاد واقعی ،صلاحيت ،صداقت وازخودگذری واقعی می خواهد، هرگاه هريک ازشما عزيزان اراده ونيات نيک به وحدت وائتلاف های واقعی راداشته با شيد چه بهتراز همين لحظه نوشته های طولانی به نام مرامنامه را ازپيشانی سايت های نشراتی که به يقين محتوای همه نيزيکسان می باشد سفيد ساخته ومطابق اوضاع واحوال قرن حاضر، سياست جهانی ودرک واقعيت های عينی جامعهٔ افغانستان وتماميت ارضی کشوردرحالت فعلی نوشته نمايد، « هدف ومرام فعلی حزب ما با حفظ سليقه های فردی وگروپی قبل برهمه دريک ائتلاف بزرگ برای نجات جغرافيای افغانستان وخدمتگذاری به شهروندان کشوراز چنگال و دهن اژده ها است ومی باشد ۰۰۰» شايدخنده آور خوانده شود ، ولی کليدی خواهد بود که قفل زنگزدهٔ بيشتر ازسه دهه را باز خواهد کرد ۰
   
  رفقای ارجمند وگرامی ؛ جملات ازدل برخاستهٔ ما ،اگرازحد گذشته باشد و رعايت حيای حضور رانکرده باشم عفوه می خواهم ، ولی خواستم تا درد و رنج شهروندان ورزمنده گان درد ديدهٔ شمارا که فقر،بدبختی ،انفجار وانتحار و۰۰۰ که درهر ساعت ده هاوصدها جان هم ميهن من و ترابه کام مرگ برده ومجموع نفوس کشور راسوگوار وداغدارنموده واين جنگ لعنتی بيش از سی وپنج سال ً به زخم ناسور ً تبديل شده است، بازگونمايم ،که به نسخهٔ مرحم گذاری وادويهٔ عاجل « ائتلاف و وحدت » که فعلاً درصلاحيت شما قرار دارد توجه تان را جلب نمايم ۰به گفتهٔ معروف مردم ما،کسی که « به تنگ آيد به جنگ آيد » ، من هم مانند شما عزيزان ،وطن و مردم وطنم رادوست دارم وبه حيث فرد معتقد و متعهد به عزت و غرور راهٔ زحمتکشان کشورم می نازم ، امروز آن هارا درحالت غرق شدن بطرف نيستی می بينم که برای نجات خود صدا می زنند ، چراه بی تفاوت تماشاميکنيد؟  مگر آرامش شخصی ونجات حيات خودوفاميل تان ختم تعهد و ختم مبارزهٔ تان بود ؟ آيا جامعهٔ مرفه ساخته شد ؟ بی عدالتی رفع گرديد ؟ نابرابری و ناباوری ختم گرديد وسرانجام همه پرابلم های طبقاتی وعده کرده را هم انجام داديد ؟ زحمتکشان که تا اين سرحد وسيلهٔ همدلی و همياری مان بودند ، مخاطب قرار داده اضافه ميدارند ، هرگاه عقل سليم و وجدانی ی بيدار حاکم باشد در شرايط کنونی ايديولوژی واستراتيژی ۰۰۰ شما جزنجات مردم و تماميت ارضی از دهن اژده ها و ضحاک خونخوار چيزی ديگری بوده ميتواند ؟ آيا انتظار سه دهه برای آوردن ورسيدن ائتلاف کافی نيست که منتظر نوش داروی بعد از مرگ سهراب باشيم ؟ باز هم سوال پيدامی شود مگر بامکروب سران جهادی آلوده شده ايم که ازنام قوم ، زبان، سمت،مذهب،تنظيم وغيره وغيره برای مقاصد شوم ونامقدس شان استفاده ميدارند ؟ اگر چنين نيست چه ملحوظی وجود داردکه پروسهٔ ائتلاف و وحدت مان هم مانند مرغ های جنگی، ً شب مانده نی ، ماه مانده نی ً بلکه سالها مانده شده است ؟ درآنصورت بهتر خواهد بود تا برای حل اين جنگ شرم آور و دفن دوسيهٔ الزاميت فردا ،با صداقت و شهامت انسانی رفقای محترم  رئيس، بدون مشوره و بدون مداخلهٔ۰۰۰ خود، ازبين خود ويا صفوف احزاب ، « شخص سوم را که نه ازقوم تاجيک و نی از قوم پشتون باشد، چه بهتر از رفقای اهل هنود ، بلوچ، نورستانی، هزاره و يا اوزبيک باشد انتخاب و بدون هرگونه پسگويها ، بيرق عظيم تاريخ سازان قرن ۲۱ جنبش نيرومند ملی و دموکرات را برايش سپرده از طی دل و عمق وجدان بحيث همکاران خوب عقبش با شعار ً به پيش ً درحرکت باشيم » ۰
   
  زمان چنان آورده است که نه تنها من و تو، بلکه حزبی و غير حزبی ، مجاهد وغيرمجاهد، شيعه و سنی، تاجيک و پشتون، دهقان وکارگر و همه و همه به يک صداحرف مولانای بزرگ را گويند؛ ً کز ديو و دد ملوليم، انسانم آرزوستً ، که به يقين اين جسارت و قهرمانی شما ازهمان لحظات آغازين ثبت تاريخ شده، آنگاه از ايفای نقش و رسالت واقعی ميهن پرستان اصيل درجامعه وتحقق تحولات قانونمند ملی ودموکراتيک درجامعه افغانستان پيروزمند، شعار
  خواهيم داد ۰
   
  سخن آخر اينکه ، هرگاه به زودترين فرصت ، ما شاهد ائتلاف هاو وحدت با جزاير جداشده ازحزب ديروز وهمهٔ نيروهای ملی، دموکرات و ترقی خواه و تحول طلب نباشيم ، شايد منبعد نزد حزبی های ديروز و حزبی های شامل تشکيلات فعلی وهمه روشنفکران، و ميهندوستان وهمه مردم افغانستان، بويژه بعدسال ۱۹۹۲ عيسوی مسووليت تاريخی و همه بدبختی های جامعهٔ مارا رهبران يا رؤسای خواهند داشت که مسؤوليت رياست احزاب امروز را به
  عهده دارند ۰
   
  بيدل به دو روزه وهم مغرور مباش
  بنياد تو نيستی است، نامور مباش
   
  علی احمد صارم
  ۶ـ جدی ـ۱۳۹۴


  شهرآخن آلمان
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الأحد 24 يونيو 2018 - 18:35 ميباشد