[rtl]جمله بالا سطر آخر و نتیجه گیری محترم سید هاشم سدید است که به اشارات انتقادی من در مورد فرمایش هایشان؛ در بحث پیشتر؛ واکنش نشان داده و « توضیح چند مطلب ضروری» را در پیوند به آن منتشر فرموده اند. بنده در عین سپاسگذاری ازایشان؛ بیشتر بر نظر خودم اصراری نکرده و قضاوت را به خوانندگان محترم میگذارم.[/rtl]