تاریخ اول می را گرامی میداریم

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7022
  Registration date : 2007-06-20
  20160501

  تاریخ اول می را گرامی میداریم

  پست  admin


  تاریخ اول می را گرامی میداریم
  ==================
  .
  منتظر نشستم تا ساعت 0:00 بجه نیمه شب را نشان دهد و تاریخ، در پهنه زمان، بار دیگر 01.05 را در سال 2016 ورق زند تا من سخن خویش را در همین مورد بیان دارم.
  در مورد حکمت های جشن اول می، تاریخ پیدایش این روز تاریخی و اهمیت آن حرف ها و رنگ های فراوان روی کاغذ ریخته شده است و این نی از امروز، بل از دهه ها به این سو چنین بوده است. اگر طبقه کارگر و یا نماینده گان و حامیان آن به کرسی قدرت بوده اند یا نبوده اند، از نقش طبقه کارگر در روند زنده گی جامعه، خصوصیات طبقاتی آن، مناسبات آن با سایر طبقات و اقشار جامعه چیزی کاسته نشده و در این موارد تیوری ها و دیدگاه های مختلفی عرضه شده اند که شماری از آنها با واقعیت های دیروز و امروز تاریخ و سرنوشت بشریت مطابقت کامل دارند و بخش دیگر هم در یک فضای آگنده از ریا و دروغ، عوام فریبی و سود جویی طبقاتی سرهم بندی شده اند و یک کتله قابل ملاحظه هنوز که هنوز است در عقب آن روان است و بقای خود را در آن میبیند.
  من در این کوتاه به مسایل تیوریک نخواهم پرداخت، اما وضع امروز خود و میلیون ها انسان را در پیشرفته ترین جوامع با مثال ها شرح خواهم داد و پیوند آنرا بطور گریزنده از طوالت سخن، با مسایل مطرح در تیوری انطباقی انقلابی به بحث خواهم کشاند.
  آنچه را بنیان گذاران اندیشه مترقی در مورد منافع طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی بیان داشته اند، از مشاهدات آنها در حدود ۱۶۰ سال پیش از امروز سرچشمه گرفته است، اما تا حال به دلیل بیان حقیقت نظام سود و سرمایه، که برباد دهنده منافع اکثریت ۹۹٪ جامعه میباشد، از مبرمیت ویژه برخوردار بوده و از اهعیت آن کاسته نشده است.
  پس از پیروزی نخستین دولت کارگری و ایجاد دولت شوراها در روسیه تزاری (۱۹۱۷ م)، قوانین مطروحه نظام شوروی در جهت بهبود وضع معیشت طبقه کارگر محروم از وسایل تولید و تامین منافع اکثریت جامعه پرداخت و ما شاهد بودیم که تا زمانیکه مبارزه طبقه کارگر و رهبران آن از بستر اصولی خویش خارج نشده بود، طبقه کارگر خانواده بزرگ شوروی و کشورهای سوسیالیستی از رفاه اجتماعی معمول آن دوران برخوردار بودند و نورم رشد اقتصادی هم در حد سرسام آوری بود که غربی ها هرگز به آن دست نیافته بودند.
  به مجرد فروپاشی آن نظامها، طبقه کارگر و زحمتکشان در آن جوامع بخش عظیم از دستاورد های خویش را از دست دادند و وضع زنده گی جامعه در حدی بد شد که مردم در کثافت دانی ها غذا میجستند تا زنده بمانند، فساد همه گیر شد و طبقه پرازیت و مفتخوار جامعه مانند سمارق از زمین بی سرمایه دار و غاصب بیرون شدند و چی سرمایه های هنگفت را از کشورهای خویش بیرون کشیده و به کشور های پرازیت نواز غرب انتقال دادند. (چنانچه زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه گفته بود: فروپاشی نظام شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای خاوری مانند پاکت اکسیجن در دهان مرده های جهان سرمایه بود، ورنه بحران ساختاری سال ۲۰۰۸ در سالهای ۱۹۹۰ باید اتفاق می افتاد).


  و اما امروز وضع طبقه کارگر کشورهای سرمایه داری در چی منوال است؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  در رقابت با وضع قوانین دولتی به نفع اکثریت زحمتکش و طبقه کارگر جامعه در کشورهای سوسیالیستی سابق، در کشور های غربی هم بطور ناگزیر، امتیازات فراوانی به زحمتکشان قایل شده بودند، اتحادیه های کارگری پوشالی و اتحادیه های مختلف بوجود آمده بودند که گویا بطور قسمی از منافع کارگران دفاع میکردند، در حالیکه در تناسب با اتحادیه های کارگری کشورهای سوسیالیستی، بازهم در نهایت امر به نفع طبقات ستمگر جامعه فعالیت داشتند و وظیفه شان تخفیف شدت قهر و قیام طبقه کارگر و زحمتکشان کشورهای سرمایه داری بود و حالا این چهره های پنهان به طوری عریان شده اند که در بخش های مختلف، دیگر کسی حاضر نیست تا عضویت این اتحادیه های عوام فریب را کسب کند و آنها مانند دکان های تجارتی، به اعلان و توزیع چاکلیت ها و قلم های خودکار در میان کلکتیف های کارگری پرداخته اند، اما کسی علاقه نه میگیرد. این چشمدید من است. این اتحادیه های سندیکایی از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع نه میکنند و مراتب اختلاف میان کارگران و کارفرمایان را به فیصله کارفرمایان رجعت میدهند.
  ساعات کار کارگران افزایش یافته است، به تناسب آن حقوق کارگران نی تنها افزایش نیافته، بل در بسا موارد در حال خود باقی مانده است، با درنظرداشت افزایش قیمت ها در بازار و مخارج زنده گی که هر روز بلند و بلند تر میرود، افزایش نیافتن معاش خود در واقع کاهش آن را مفهوم میرساند.
  من خودم 8:24 ساعت در روز کار میکنم و کار در چهار شفت متغیر در ۲۴ ساعت، یک لحظه هم قطع نه میشود. کارهای با مزد خیلی ناچیز بنام ستاژ، دوره آموزش بدون معاش و تنها بنام جیب خرج در درازای سالها؛ برای سرمایه داران بهره های نجومی ببار می آورند. منافع سرمایه داران بر هر عرصه دیگر جامعه رجحان دارند، اعم از آموزش، صحت عامه، بهبود وضع زنده گی و معیشت زحمتکشان و ...
  حقوق اقلیت منیجر ها بطور بیسابقه افزایش یافته و زیر نامهای مختلف، یک قشر مفتخوار نخبه گان صاحب زنده گی های دربار شاهانه و خدایی شده اند و دیگران روز به روز حتا قدرت رفع مایحتاج ضروری را از دست میدهند.
  هر روز از امتیازات سابق کارگران و زحمتکشان کاسته میشود و به شمار کارگران در رشته های مختلف افزوده میشود. حتا پیلوت های خطوط مواصلاتی تجارتی مانند ایزی جت، به کارگران مزد بگیر مبدل گشته اند که حقیقت آن در سرنگونی هواپیمای دوبی ایر در شهر کرسنادار روسیه داستان های زیادی را برملا کرد.
  نظر به احصاییه های رسمی خود نظام های سرمایه داری، تراکم سرمایه به دست ۱٪ نخبه گان جوامع دارای نظام سرمایه داری، بطور بی سابقه افزایش یافته است. تنها کمپنی اپل آمریکایی، ۵٪ تمام سرمایه های صنعت تولیدی جهان را بدست دارد، در حالی که کارگران همین کمپنی آپل آمریکایی در نظام « سوسیالیست چینی » در مدمت ۱۲ روز ۷ حادثه خودکشی کارگران از فرط خستگی و شدت استثمار را شاهد بودند.
  اما در این میان، مردمان و ملت های متعدد، به ویژه طبقه کارگر و زحمتکش جوامع مختلف، به حقایق نظام های سرمایه داری بیشتر پی برده اند و ما شاهد تظاهرات کارگران در فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا و جاپان و اسراییل و سراسر جهان هستیم که احتیاج به اثبات ندارد. ارقام این رخداد ها را به سبب طوالت کلام نیاورده ام، اما هر پژوهشگر را دسترسی به آن میسر است.
  ناگفته نباید گذاشت که شماری از انسانهای آگاه پس از فروپاشی نظام شوروی و اردوگاه اروپای خاوری موفق شدند بار دیگر به مبارزه خویش سر و سامان دهند و مانند ققنوس از خاکستر نظام های سوسیالیستی قرن ۲۰ سر بلند کنند و به پیش بخزند، از جمله افراد متعهد مانند پوتین و اداره اش و یدگر احزاب مترقی آن کشور بدون سر و صدا، بار دیگر،‌ با متد ها و راه های تازه و به روز شده در حال تامی رفاه عامه میباشند. از جمله در همین هفته بطور قطع و روشن شاهد بودیم که چگونه مبارزه قاطع و سخت در محو فساد در آنکشور روان است، اقدامات از نوع شوروی را باز هم در کشور خویش تطبیق میکنند، مانند توزیع مدال ها به قهرمانان کار در کاخ کرملین و قدر دانی ها از نظامیان که در دفاع از منافع کشور خود در داخل و بیرون از کشور فعالیت کرده اند، ادامه دارد.
  دور نخواهد بود روزی که شعار « کارگران سراسر جهان، متحد شوید ! » بار دیگر زیب و زینت اذهان بخواب رفته گردد.
  این تخیل نی، بل احتیاج اکثریت مردم است و شکل گیری چنین آگاهی در میان طبقه کارگر و زحمتکشان در حال آبستن میباشد. نباید منتظر معجزه بود، فقط باید کار کرد، بدون سر و صدا اهداف خویش را دنبال کرد و از مباحثات ۲۵ ساله بی ثمر در « دریافت راه حل » جلوگیری کرد.
  این آهنگ را تقدیم جشن روز اول می، جشن کارگر میکنم.  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الجمعة 27 أبريل 2018 - 1:24 ميباشد