مذاکرات مسئولین وزارت امنیت دولتی جمهوری افغانستان با سازمان استخبارات نظامی آی.اس.آی پاکستان

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7022
  Registration date : 2007-06-20
  20170404

  مذاکرات مسئولین وزارت امنیت دولتی جمهوری افغانستان با سازمان استخبارات نظامی آی.اس.آی پاکستان

  پست  admin  تهیه وترتیب رفیق جیلانی گلشنیار

  مذاکرات مسئولین وزارت امنیت دولتی جمهوری افغانستان

  با سازمان استخبارات نظامی آی.اس.آی پاکستان

  کتاب "از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان"
  نویسنده عبدالوکیل سابق وزیرخارجه دولت جمهوری افغانستان
  دربرگهای(860 الی 8633) جلد دوم تحت عنوان "مذاکرات مسئولین وزارت امنیت دولتی جمهوری افغانستان با سازمان استخبارات نظامی آی.اس.آی پاکستان."چنین آمده است:
  "ازشروع سال 19911 مخصوصأبعد از اعلامیه پنج فقره یی سرمنشی ملل متحد دررابطه به حل سیاسی افغانستان،بنابر هدایت ورهنمایی مستقیم نجیب الله و غلام فاروق یعقوبی وزیرامنیت دولتی،تماسها وملاقاتهایی میان مسئولین وزارت امنیت دولتی افغانستان ومقامات استخبارات پاکستان بطور مخفی صورت گرفت.تاجاییکه اطلاع داشتم،چهارملاقات بین مسئولین دوطرف انجام پذیرفت که به شرح آن در اینجا پرداخته می شود:
  11 – ملاقات سید ضمیرالدین"میهن پور"رئیس اداره اول وزارت امنیت دولتی،با معاون آی.اس.آی جنرال عمر دربنکاک.دراین ملاقات عمدتأ روی ضرورت ادامه تماسها میان هردو اداره استخباراتی صحبت صورت گرفت.دراین ملاقات قراربرآن شد که این صحبتها وملاقاتها درآینده نیزمیان هردو سازمان امنیتی ادامه یابند.
  22 – ملاقات میان سیدضمیرالدین و جنرال عمر معاون آی.اس.آی درفرانکفورت آلمان.دراین ملاقات،ازجانب هردوطرف طرح شد که یک تن ازکارمندان مسئوول وزارت امنیت دولتی درسفارت افغانستان مقیم اسلام آباد ویکتن کارمند مسئوول آی.اس.آی در سفارت پاکستان مقیم کابل تعیین گردد،تا در مواقع لازم تماس میان هردو اداره را برقرارنمایند.چنانچه وزیر امنیت دولتی غلام فاروق یعقوبی روزی به دفترم آمد وازموضوع مرا مطلع ساخت ودر مورد اینکه چه کسی را در سفارت اسلام آباد تعیین کند نظرمرا پرسید.
   باید خاطرنشان ساخت،زمانیکه بحیث وزیرخارجه تعیین شدم،اولین کاری که درارتباط تعیینات کارمندان وزارت امنیت دولتی درسفارت خانه های افغانستان درخارج ازکشورصورت گرفت،امضای یک پروتوکل بین دو وزارت بود.وزارت امنیت دولتی برمبنای آن پروتوکل،کارمندان وزارت امنیت دولتی را به اساس ضرورت وتحت پوشش کارمندان دیپلوماتیک،ازطریق وزارت خارجه به سفارتخانه های افغانستان درخارج تعیین مینمود.ناگفته نباید گذشت که کارهای با اهمیت استخباراتی وزارت امنیت دولتی مستقیمأتحت نظرشخص نجیب الله در مشوره با وزیر امنیت دولتی صورت می گرفت.غلام فاروق یعقوبی به سیدضمیرالدین میهن پورگفته بود که درباره ملاقات های خودبا مقامات آی.اس.آی اینجانب را نیز بطورمختصردرجریان قراربدهد.
  33 – ملاقات غلام فاروق یعقوبی وزیرامنیت دولتی و محمد اسحق توخی دستیاررئیس جمهوربارئیس آی.اس.آی اسد درانی درشهرژنیو سوئیس.اسد درانی یکی ازمخالفان سرسخت جمهوری افغانستان وپشتیبان تنظیمهای بنیادگرا مخصوصأگلبدین حکمتیار،برهان الدین ربانی،سیاف وخالص بود.غلام فاروق یعقوبی بعداز بازگشت ازژنیو یک گزارش بسیار مختصرشفاهی به هیأت اجرائیه حزب وطن ارائه داشت وکدام موضوع با اهمیت وقابل توجه را بیان نکرد.وی گفت:« رئیس آی.اس.آی سعی مینمود تا ما را متقاعد سازد که یا ازقدرت صرف نظرنماییم ویا با بنیادگرا ها از در سازش وتسلیم پیش آیم.اسددرانی درجریان صحبت گفت که ما ازتنظیم های جهادی پشتیبانی سیاسی مینمایند.وی سعی می نمود طوری وانمود کند که از تنظیمهای مقیم پشاورنمایندگی نمی کند.درختم مذاکرات،اسددرانی ازمن خواست تا ملاقات دوبه دومیان ما صورت بگیرد ومن آنرا رد نمودم.زیرا من متوجه شدم که موضع ما ازهمدیگرمتفاوت است.»
   روزی بعد که با یعقوبی به تنهایی ملاقات داشتم،ازوی پرسیدم که چرا ملاقات دوبه دو را رد نمودی،زیرا،دربسیاری ازملاقات ها مطالب عمده وبا اهمیت که در حضورهیأت های رسمی سیاسی وامنیتی دوطرف مورد بحث قرارگرفت نمی توانند،درملاقات های دوبه دو،میتوانند مطرح شود.
  یعقوبی برایم گفت:
   « نمی خواستم در غیاب توخی با رئیس آی.اس.آی ملاقات کنم وباعث تشویش رئیس جمهورشوم،درغیرآن،چه ضرورت بود که توخی در مذاکرات اشتراک داشته باشد.ازجهت کاری وسوابق مذاکرات با آی.اس.آی اشتراک رفیق ضمیر در آن مذاکرات ضروری بود.»
  44 – ملاقات چهارمین وآخرین بار میان ضمیرالدین میهن پور وجنرال جاوید ناصر رئیس آی.اس.آی،دراسلام آباد.این ملاقات به تاریخ 17 مارچ 1992 یک روزقبل از اعلام آمادگی نجیب الله برای کناره گیری ازقدرت صورت گرفت.
   سیدضمیرالدین میهن پور درصحبتی با من،درمورد ملاقاتش با رئیس آی.اس.آی چنین بیان داشته بود:
   « قبل ازرفتن به اسلام آباد غرض ملاقات با رئیس آی.اس.آی،نزدرفیق نجیب رفتم وازوی تقاضا کردم که ممکن جانب پاکستان درجمله سایر مطالب راجع به حل معضله خط دیورندهم سوال کند ونظرجانب ما را بخواهد،من درجواب چه بگویم؟نجیب الله برایم چنین گفت:من فکرنمی کنم که این مسئله را آنها درحال حاضرطرح کنند.این مسئله یا ازطریق ملل متحد ویا لویه جرگه حل خواهد شد.»
  سیدضمیرالدین راجع به مذاکراتش با رئیس آی.اس آی چنین بیان داشت:
   « درمذاکرات رئیس آی.اس.آی اولتر ازهمه بالای استعفای نجیب الله از ریاست جمهوری پافشاری میکرد ومیگفت که "نجیب الله بهتراست یک تاجک تباررا بعوض خود بحیث رئیس جمهورتعیین کند."رئیس آی.اس.آی درختم مذاکرات 17 مارچ سال 1992،گفت:من حالا به دفترصدراعظم نوازشریف میروم وبعدأ برایت اطلاع میدهم که چه زمانی یکجا هردوی ما نزد او برای ملاقات برویم.»
   سیدضمیرالدین"میهن پور"بعد ازختم مذاکرات،به سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد رفته وطی تلگرام شفری عنوانی غلام فاروق یعقوبی گفته بود،که درمذاکرات امروزی رئیس آی.اس.آی بالای استعفای نجیب الله تاکید می ورزید.ازیعقوبی پرسیده بود که درملاقات باصدراعظم نوازشریف،درمورد چه بگوید؟روزبعد به تاریخ 18 مارچ 1992 یعقوبی در جواب گفت:
   « مقامات پاکستان موضع ما را امشب در مورد استعفای نجیب الله وسایرمطالب ازطریق اطلاعات جمعی خواهند شنید.»
  سیدضمیرالدین میهن پور اظهارداشت:
  «قراربود که در 18 مارچ ملاقاتم بانواز شریف ورئیس آی.اس.آی صورت بگیرد.ولی نجیب الله یکجا با بینن سیوان در همین روز در برابر وسایل اطلاعات جمعی حاضرشده واعلامیه آمادگی کناره گیری خود را از قدرت وعدم اشتراکش را در پروسه انتقال قدرت وگردهمایی درنظرگرفته شده بین الافغانی اعلام نمود.فردا 19 مارچ رئیس آی.اس.آی به محل اقامتم آمد وبرایم گفت:"ملاقات شما با صدراعظم پاکستان فسخ شد ودیگر ضرورت به این ملاقات نیست."به تعقیب آن مسئولین آی.اس.آی برایم گفتند که حال به خودت تعلق دارد که به پاکستان می باشی ویا میروی،همه چیزتکمیل شد.»
  سید ضمیرالدین میهن پور در سال 2014 یک نامه سرگشاده یی عنوانی حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان به نشررسانید وحامد کرزی را از بازی های استخباراتی پاکستان که درمورد افغانستان در اوضاع کنونی در پیش گرفته،بنابرتجارب گذشته برحذر داشت.آن نامه دربعضی ازسایت های انترنیتی نیزبه نشر رسیده است.درآن نامه سیدضمیر الدین راجع به بازدید 17 الی 18 مارچ 1992 خود ازپاکستان وجریان ملاقاتش با رئیس آی.اس.آی نیزمطالبی را بیان داشته است.درقسمتی ازنامه درمورد پلان صلح ملل متحد برای افغانستان وراجع به موضیعگیری واظهارات رئیس آی.اس.آی چنین آمده است:
   « درمورد پلان صلح ملل متحد برای افغانستان،پیشنهاد ما برای نجیب الله اینست که پاکستان وافغانستان دو کشور مسلمان اند،اگرما بتوانیم موضوع را بین خود به نتیجه برسانیم ضرورت برای ملل متحد وجود ندارد.این بدین معنی است که اسلام آباد آماده است تا سران مجاهدین را در پای میز مذاکره با کابل قراردهد،البته این عملیه بخصوص زمانی زودتر وعملی ترخواهد بود اگر نجیب الله آمادگی خود را به استعفا ازمقام ریاست جمهوری اعلام بدارد.»
   قرارنوشته سید ضمیرالدین،روزبعد از اعلامیه رئیس جمهورنجیب الله،رئیس آی.اس.آی نزدش آمد وبعد تعارفات،درمورد اعلامیه نجیب الله که در این نامه سید ضمیرالدین بیان گردیده چنین گفته بود:
   « حتمأ شما از اعلامیه رئیس جمهور افغانستان آگاهی دارید،به نظرما این اقدام نجیب الله،یک اقدام نهایت جسورانه ونمایانگرصداقت و از خود گذری او به امر صلح در افغانستان است.»
   به وضاحت درک می شود که بالاخره پاکستان،سیوان،آمریکا و مجاهدین درهم صدایی و تبانی با یکدیگر سرانجام چگونه موفق میشوند که برای سقوط وفروپاشی دولت جمهوری افغانستان تحت عنوان پلان صلح ملل متحد،ازسر راه شان نجیب الله را دور میسازند.
  سیدضمیرالدین میهن پور بعدأ به ادامه گفتارهای قبلی خود برایم گفت:
   « بعد از اینکه از اسلام آباد به کابل برگشتم،به دفترنجیب الله رفتم،متوجه شدم که بالای میزش پاک بود.از رئیس جمهورجویای احوال شدم وعلت آمادگی موصوف را برای کناره گیری از قدرت پرسیدم؟نجیب الله برایم گفت"حزب با من نمی باشد.یک میکانیزم را پیدامیکنم که حزب اداره را بدست گیرد."به تعقیب پرسیدم که من ویعقوبی چه کنیم؟نجیب الله گفت"من خارج از کشورمیروم وشما را دل تان."نزد رفیق یعقوبی رفتم وجویای هدایت گردیدم،یعقوبی برایم گفت"من جای نمی روم وهمینجا می باشم.ترا هم دلت."به یعقوبی گفتم یک یادداشت برای خانمم به وزارت خارجه بدهید که برایش پاسپورت بدهد که خارج برود ومن خودم درپهلوی شما هستم.یعقوبی خیلی ها ناراحت از وضع بود.در اول پاکستان از یعقوبی دعوت کرده بود که به پاکستان غرض مذاکرات برود،ولی وی دعوت را قبول نکرد وگفت"هرروز یک شکست واگربه پاکستان بروم یک شکست دیگر.من به رفیق نجیب گفتم که اگر خودت میخواهی غرض مذاکرات به پاکستان بروید اختیار با شماست.»
   ناگفته نماند که سیدضمیرالدین میهن پور را ازدهه چهل بدینسو از نزدیک میشناختم.وی یکی از کادرهای فعال حزبی بود که در وظایف مختلف حزبی ودولتی،به وطن خدمت کرده است.بعد از تقررم به وزارت خارجه با وی که رئیس اداره اول وزارت امنیت دولتی بود،ارتباط کاری وروابط نزدیک ودوستانه داشتم ودر اکثر ملاقات ها با نمایندگان تنظیمها وافراد بیطرف ازجمله در ملاقات با دوکتور محمد یوسف صدراعظم سابق،نماینده سه تنظیم به اصطلاح میانه رو ودیگران،مرا همراهی مینمود واطلاعات سودمند را،قبل از ملاقاتها در اختیارم قرارمیداد."  منبع:
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=901155040023374&set=a.797710617034484.1073742323.100003866591286&type=3&theater
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 7:00 ميباشد