خاطرات و افتخارات

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20
  20180201

  خاطرات و افتخارات

  پست  admin


  خاطرات و افتخارات
  (بخش اول )
   
   
  دورشو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی
  من نه آنم که دگر گوش به تذویر کنم
   
  پیشگفتار و خط فکـری مولف
   
  مشعلی افروختیم ما در شبستان وجود 
  آفتابا نور خویش از ما مکن هرگز دریغ
   
  لابد هر انسان در محدوده صلاحیت، کفایت و فهم و فراست فکری خود اعتقادات و باورهای از جهان بینی شخصی خود دارد، و این حق مسلم اوست، او حق و صلاحیت کامل دارد به هر آنچه اعتقاد و باور دارد و هر آنچه را که بزعم و گزینش خود راه رستگاری و رسیدن به هدف و سعادت میداند باندیشد و پیروی نماید، او کاملاً حق آزادی بیان و افکار و حق گزینش و انتخاب را دارد. من هم نمی گویم و ادعا ندارم که دروازه های مساجد و کلیسا ها و عبادتگاه های دیگر را بر روی مردم ببندند و مردم را از اعتقادات و عبادت شان باز دارند، بگذار تنوع عقاید، فرهنگ ها و تمدن ها در جامعه حضور سالم با رعایت اصول اخلاقی و حقوقی داشته باشند، اما در پرتو حاکمیت قوانین و نظام انسانی و زیست باهمی و صلح آمیز، نه با خشونت و جنون مذهبی و قومی، نه با تهدید و بر تری جوئی بر دیگران. آنهایکه، آن گروهی که با زیر پا نمودن ارزش های حقوقی و منافع و همبستگی عامه مردم و انسانیت، به هر نوعی که امیال و مقاصد اعتقادی دینی و قوم گرائی خویشتن را با جبر و ارعاب و یا نوعی از خدعه و اقدامات فریبنده، بر مقدرات مردم مسلط نمایند، جداً مردود و غیر قابل تحمل می پندارم.
  اما من هم حق کامل خود میدانم بگویم این پدیده عقب گرا، جهانسوز و ارتجاعی بایست به حاشیه رانده شود و به هر نوع شرارت و اعمال ضد بشری و ضد ترقی که آرامش و سعادت واقعی انسانها و جامعه را تهدید و بمخاطره افگند پایان و خاتمه داده شود، حق دارم بگویم دخالت و اشتراک و حاکمیت و دیکتاتوری ادیان و مذاهب و ناسیونالیسم کور قومی و برتری جوئی های قبیلوی و مذهبی، در سیاست و رهبری نظام سخت فاجعه بار و هولناک است، این حقیقت انکار ناپذیر که هزاران مراتب بر جهان بشریت با جبر و خشونت و با عوامفریبی تحمیل و تجربه گردیده است. من نمیگویم که روحانیون دینی و مذهبی را نیست و نابود کنند، بلکه بقول معروف دانشمند و تیوریسن بزرگ جهان کارل مارکس : " تا هنگامیکه جامعه و نظام بشری، کار و شغل شرافتمندانه برای روحانیون فراهم نکنند و روحانیون را ازین موقف و شغل شرارت و غیر انسانی باز ندارند و به حاشیه نرانند، روحانیون طبقه انگل و مفت خوار، فاقد ننگ و ضمیر و بار دوش جامعه خواهد بود ". این طبقه عقب گرا و عوامفریب در هر جا و در هر زمان وحشتبار و فاجعه آفرین هستند.
   
  حقیقتاً، ملایان و در مجموع روحانیون دینی و مذهبی، دســتۀ مفت خوار، انگل، و بی ننگ و عاری هستند که همیشه توقع و طمع به درآمد خود از مردم دارند، یگانه کاری که از دستشان بر می آید، ایستادگی و ممانعت و تقابل در برابر پیشرفت، ترقی و رفاه عامه مردم هستند. ، فتنه گری ، ترویج خرافات، عوامفریبی و خشونت پیشه و اندیشه طبقه شروراست. آنها نه بافنده اند، نه ریسنده اند، نه سازنده اند، نه کارنده و کارگر اند، نه دوزنده و نه کسبه کار اند، نه خریدارند نه فروشنده اند، نه دوکتور و فیزیک دان، هیچگونه تولید فکری مفید ندارند. ... ، دین پدیده ایست که جغرافیا و جبر زمان برای ما و شما تعیین میکند. پس این همه تبعیض و تعصب وحشیانه و خشونت برای چیست ؟؟؟ آنچه مهم است اخلاق شریفانه و انسانیت است، انسانیت بالاترین هنر، زیبا ترین صفت و عالی ترین عبادت است. بایست از خود مان انسانیت به یادگار بگذاریم نه انسان، تولید مثل را هر جانوری بلد است. میلیارد ها انسان آمده اند، خورده اند، تولید مثل کرده اند و مرده اند و تاریخ، یادی از آنها نمیکند. تاریخ بشر فقط آنهای را به یاد می آورد، که جز این کارها، با تولید فکری خود دست آورد های برای رفاه و آسایش بشریت آفریدند، نظم و نظام نادرستی و بی عدالتی را با دادخواهی و مبارزات خستگی نا پذیر شکستند، دادخواهی نمودند و خدمات بزرگ و شایانی برای انسانیت کردند.
   
  گر ترا احساس انسانی نباشد در بدن * سنگ باشی یا که چوبی، نزد ارباب سخن
   
  روحانیون مذهبی مدعی بوده و هستند که راه رسیدن و دسترسی به خدا و اجابت و قبول درخواست بندگان در اختیار و انحصار آنان می باشند، و این مدعیان ارتباط با خدا و قوای غیبی با دروغ پردازی ها و مکاریهای بی شرمانه ادعا دارند که بر حیات آدمیان تسلط کامل دارند و می توانند آدمیان را خوشبخت سازند و یا اینکه آنها را بدیار عدم و بد بختی بفرستند، این گروه فاسد و غارتگر ادعا دارند که با تقدیم قربانی ها، نذورات، هدایا، و ادعیه و او راد و مهارت خاص خود توجه و ترحم خداوند عالم را جذب و حصول مینمایند، یعنی ترحم و خوشنودی و ارضای خداوند را با هدیه و رشوه و تملق و حرکات ساحرانه و اکاذب مسخره آمیز بدست می آورند و سپس بمردمان جاهل و تحمیق شده میفروشند ، مگر خالق متعال و پروردگار عالم هستی طبیعت و کائنات بی انتها احتیاج و نیازی دارد که شریک اعمال پلید و خواستهای خرافات پرستی آدمیان بشوند ؟ روحانیون و پیشوایان ادیان و مذاهب بخاطر تبرئه جنایات خود تصویر و تعریف نادرست و صفات گمراه کننده ارایه مینمایند. هر نظم و نظام ارتجاع دینی و مذهبی به دو چیز نیاز دارد: به جلاد و روحانی، همین و بس، به چیز دیگری نمی اندیشد.
  ***
  بشر از بدو پیدایش و ظهور خود هزاران و هزاران خدایان را آفریده اند، پرستش و نیایش نموده اند و سپس آنرا باطل و منسوخ کرده اند و خدایان دیگری بوجود آورده اند، این همه خرافات و موهوم پرستی ها نیز زاده اذهان جاهلانه و مصنوع دستان و افکار خود بشر است، تمام این همه هیاهوی ادیان و مذاهب، نسبت دادن ها، داستان گفتن ها و افسانه سرائی ها، و انواع هرزه گوئی های افتضاح آمیز، زائیده و مصنوع مغز کوچک و دستان خود آدمیان است.
  آنچه مسلّم و حقیقت است، اگر ما هزاران بار ازین افسانه ها و داستانهای خیالی بسازیم و هزاران کتاب های استور و ضخیم و مقدس بنویسیم ، هیچگاهی به عظمت و قدرت حقیقی خداوند عالم و کائنات پهناور و بیکران پی نخواهیم برد، هیچ کوزۀ قادر به شناخت صفات و خصوصیات واقعی کوزه گر خود نیست، ما وقتی می توانیم گوشۀ از جلال کبریائی و عظمت خداوندی را در وهم خود متصور کنیم که به کوچکی و حقارت خود در برابر جهان هستی و کائنات بیکران پی ببریم . و بدین صورت با چنین افکار و اندیشه های خرافات پرستی و عقب گرائی، ما هیچ مشکلی را حل نخواهیم کرد و هیچ دردی را مداوا نخواهیم کرد، بلکه بر عکس بر مشکلات و رنج های بیکران مردم و جامعه افزوده خواهیم کرد. دین اسلام ادعا دارد که خداوند متعال یکصد و بیست و چهار هزار ( 124000 ) پیغمبران و رسولان برای اصلاح بشر فرستاد. اما علت و معلول آنرا که چرا خداوند قادر و متعال با همچو یک تشکیلاتی از نخبه ترین پیامبران و رسولان خود، در اصلاح اولاد بشر عاجز و ناکام مانده است سخن منطقی و مشخص نمیگوید.
   
  و اینک کوردلان سیاه اندیش و عقب گرایان بد دیانت، مذبوحانه تلاش دارند تا جامعه را به ( 1440 ) سال و ماقبل ازآن به عقب بکشند.
   
  آقای علی دشتی نویسنده و پژوهشگر فرهیخته میگوید:
  اگر خدا تا این درجه به خوبی و نیکی نظم و آسایش مردم علاقه داشت چرا همه را خوب و نیکو نیافرید ؟ چرا شر و بدی ها را در نهاد خلق نهاد تا نیازی به فرستادن رسولان شود ؟
  بدون تردید، چه بخواهی یا نخواهی، همین سوال در ذهن هریک از افراد بشر وجود دارد، پاسخ چنین پرسش ها فقط در منطق علمی و تعقل انسان نهفته است.
  ***
  آنگاهیکه روشنفکران حقیقی و راستین و پاک اندیش، جوانان با درک و حقیقت بین، رسانه ها و مطبوعات آگاه و مستقل، همّت و عزم راسخ در این راستا که سفر دور و درازی است بنمایند، از روشنگری اذهان و افکار عامه توده های مردم تا بر افراشتن پرچم آزادی بیان، حق مستقل انتخابات و گزینش ها، حقوق و آزادی برابر زنان و مردان در تمام عرصه ها و شئونات زندگی و ایجاد جامعه دموکراتیک و ایجاد نظام و فضای دموکراسی حقیقی و راستین و ارزش های اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، و افشای هرگونه استبداد و بی عدالتی ها، رهائی و آزادی گریبان و اذهان مسموم شده و به اسارت رفته توده های مردم از شمشیر و تفنگ جابرانۀ آخوند سالاری و تفنگ سالاران و جنگ سالاران قومی و جنون مذهبی، قدمهای استوار و ارادتمند بردارند، اُمید و انتظار داشتن آینده بهتر را به ارمغان دارد، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی، همبستگی و اتحاد سراسری و ملی عناصر اصلی و مهم این اصل و سیستم زندگی است، در غیر اینصورت دموکراسی قلابی و فریبنده و فراتر از رسوائی ( انتخابات از ملت و انتصابات از اربابان زر و زور ) خواهد بود، و از سوی دیگر بایست روشنفکران، جوانان همصدا با توده های عظیم مردم در مقابل هرگونه ستم طبقاتی و بی عدالتی ها همیشه و در هر جا در خط مقدم مبارزه بعنوان داد خواهان معترض و منتقدان اصولی در تمام مسایل اجتماعی و سیاسی حضور فعال و سازنده داشته باشند و پرچم آزادی و استقلالیت را بر افراشته نگهدارند، نسل نو و جوانان عزیز کشور ما خوشبخت و با سعادت هستند که آنهمه جنگهای خانمانسوز و آنهمه جنایات سنگین و بیشمار و اعمال ضد بشری و خشونت های وحشیانه، که بنام خدا و بنام دین و مذهب و یا بنام قوم و قبیله و غیره عناوین تبعیض آفرین و تعصبات کور دو نیم ملیون انسان کشته و معلول و معیوب و چهار میلیون آواره و مهاجر بر جا گذاشت، ویرانه ها و خاکستری از شهرها و آبادی این کشور بر جا گذاشت، بچشم خود ندیده اند و رنج بیکران و تلخی آنرا نچشیده اند، فقط حکایات و قصه های از آن روزگاران سیاه را که پدران و نسل های گذشته هر کدام بقدر فهم و سلیقه و گرایشات خود باز گو کرده اند شنیده اید. و با تأسف عمیق و دریغ بی پایان تراژدی و فجایع و مصیبت بازهم در حال تکرار شدن است، کشور اشغال شده و مردم به اسارت رفته ما باز هم شدیداً مورد تهدید وحشت گرائی و خشونت و جنون مذهب گرائی و قوم گرائی در آتش و شکنجه وحشیانه ارتجاع مذهبی و امپریالیسم جهانخوار میسوزند و رنج میکشند .
   
  " سود آور ترین و پول آور ترین تجارت و شغل، تجارت دین و خون انسان بدست جنایتکاران تاریخ است ".
   

  جهان آگاه و بینا مشاهده کردند و بچشم خویش می بینند که در عقب تمام این جنایات و فجایع، استعمار گران امپریالیسم جهانخوار آمریکا و انگلیس و ناتو و غلامان وابسته بآنها قرار دارند، جهاد و مجاهدین فی سبیل الله اسلامی و نظام های شر و فساد چورالمجاهد، فاشیسم اسلامی وحشت سرای طالبان، تروریسم اسلامی القاعده، تروریسم اسلامی داعیش یا دولت اسلامی، تروریسم اسلامی الشباب، تروریسم اسلامی بوکوحرام، جهاد النکاح اسلامی، تروریسم اسلامی النصره، تروریسم اسلامی الفتح و ده ها گروه های وحشت و تروریسم دیگر در اینجا و آنجا همه محصول و زادۀ یک پروژه و از تولیدات یک دستگاه و کارخانه امپریالیسم خونخوار و دین سازی اسلامی بیرون آمده اند و فجایع هولناکی می آفرینند.
  ادامه دارد.
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الأحد 24 يونيو 2018 - 18:51 ميباشد